Bank: ไทยเอซแคปปิตอล

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครกู้เงิน

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  ไทยเอซแคปปิตอล

  เงินเดือน - 15,000 บาท/เดือน

  ดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

  อายุ - ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

  วงเงิน - สูงสุด 100,000 บาท

  ไทยเอซแคปปิตอล รับเงินกู้ง่ายๆ ใช้เอกสารน้อย

  ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อบุคคลธรรมดาแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นจะสามารถสมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลโดยผู้ที่สมัครได้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ มีเงินเดือนที่ไม่มั่นคงไม่เช่นกันก็ไม่สามารถขอสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ซึ่งสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลจะเป็นสินเชื่อไว้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป บริษัท ไทยเอซแคปปิตอล จำกัดเป็นบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและบริษัทไทยเอซแคปปิตอลก็อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะขอสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลก็สามารถยื่นเอกสารในการขอสินเชื่อบุคคลธรรมดาแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้เลย

  ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าหรือนาโนไฟแนนซ์

  ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าหรือนาโนไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อเหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีเงินเดือนไม่แน่นอนโดยวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้านั้นเพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจหรืออาจจะเอาไปปิดหนี้เงินนอกระบบได้การขอสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลสามารถขอกู้เงินสูงสุดรายละ 1 แสนบบาท อัตราดอกเบี้ยจะไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปีซึ่งจะเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ วงเงินสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลที่จะได้รับการอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทไทยเอซแคปปิตอลตามคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลแต่ละราย การพิจารณาอนุมัติการขอสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล, การกำหนดวงเงินสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอล หรือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเอกสารการในการขอสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลซึ่งข้อกำหนดขอผู้สมัครสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าและไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อบุคคลธรรมดาจะขึ้นอยู่เงื่อนไขภายในบริษัท ไทยเอซแคปปิตอล จำกัด สำหรับไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อทราบผลการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทไทยเอซแคปปิตอลจะมีการนัดไปทำสัญญาที่บริษัท ไทยเอซแคปปิตอล จำกัด ถ้าทำสัญญาเสร็จแล้วลูกค้าสามารถรับเงินได้เลย การชำระเงินสามารถชำระเงินได้ที่บริษัท ไทยเอซแคปปิตอล จำกัดจะไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ หลังจากชำระเงินจะต้องส่งมอบหลักฐานในการชำระเงิน ใบเสร็จค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทไทยเอซแคปปิตอลภายใน 3 วันนับจากวันที่ชำระสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าและไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อบุคคลธรรมดา

  วิธีการสมัครสินเชื่อเงินกู้ไทยเอซแคปปิตอล

  ในการสมัครสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลจะอนุมัติภายใน 2 วันเท่านั้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับเอกสารและเงื่อนไขของผู้สมัครทั้งสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าและไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อบุคคลธรรมดา หากผู้สมัครมีอายุมากกว่า 60 ปีก็สามารถสมัครสินเชื่อกับบริษัท ไทยเอซแคปปิตอล จำกัดได้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกโดยสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้ที่เว็บไซต์หรือสาขาของบริษัทไทยเอซแคปปิตอลได้เลย